Bravis voert vernieuwingen door in coronajaar

Bravis voert vernieuwingen door in coronajaar

Het Bravis ziekenhuis kijkt met trots terug op 2021. Een jaar waarin ondanks corona mooie resultaten zijn behaald en vernieuwingen zijn doorgevoerd. Voor patiënten is de zorg thuis of dichter bij huis gebracht. Initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn ontplooid en technologische ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Bovendien is er hard gewerkt aan de uitvoering van onze ambities uit de visie ‘Het nieuwe Bravis’. Zo valt op te maken uit het digitaal Jaardocument 2021, waarin het Bravis ziekenhuis maatschappelijk en financieel verantwoording aflegt voor de zorgverlening aan zijn patiënten.

Het uitgangspunt van Bravis is om zorg nu én in de toekomst aan te laten sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van onze patiënten. We zien steeds meer een verschuiving van zorg die gericht is op behandeling en medische oplossingen naar wat voor de patiënt belangrijk is: kwaliteit van leven en het leren omgaan met fysieke of mentale beperkingen. In 2021 zetten we daarom Positieve Gezondheid op de kaart. Het accent ligt daarbij niet op de ziekte, maar op de mens zelf; op zijn veerkracht, het nemen van eigen regie en op wat voor hem het leven betekenisvol maakt.

Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie

De coronapandemie heeft veel gevraagd van onze medewerkers. Het werk in de zorg zal ook de komende jaren onder druk blijven staan. Voor iedereen binnen Bravis zijn inzetbaarheid, eigen regie en werkplezier speerpunten. Bravis heeft een vitaliteitsportaal opgezet voor medewerkers met onder andere een (na)zorgpakket COVID-19.  Tevens vond in 2021 de aftrap van het regionale actieprogramma Behoud zorgpersoneel plaats. Als grootste werkgever in de regio is Bravis uiteraard aangesloten bij dit actieprogramma.

Breed zorgaanbod en regionale samenwerking

Het beleid van het Bravis ziekenhuis is om chronische en laagcomplexe zorg die ook buiten de muren van het ziekenhuis gegeven kan worden thuis of in de eerste lijn te laten plaatsvinden. Dit vraagt om een naadloze samenwerking met zorgpartners in de regio, zodat voor patiënten de verschillende fasen in het zorgproces logisch op elkaar aansluiten en als één geheel worden ervaren.
In 2021 zijn vijf Bravispunten in gebruik genomen, verdeeld over het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis: in St. Willebrord, Steenbergen, Oudenbosch, Huijbergen en Tholen. In deze kleinschalige voorzieningen kunnen patiënten dicht bij huis terecht voor specialistische zorg en eerstelijns diagnostiek. Samen met onze regionale zorgpartners Diagnovum, TWB Thuiszorg met Aandacht, tanteLouise en Groenhuysen zorgen we op deze manier voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De Bravispunten zijn een belangrijke stap in de transitie naar zorg dichter bij huis.

Nieuwbouw

De voorbereidingen op het nieuwe Bravis-gebouw op de Bulkenaar in Roosendaal zijn in volle gang. Een belangrijk besluit van de Raad van Bestuur in 2021 was de ondertekening van de anterieure overeenkomst en de koopovereenkomst met de gemeente Roosendaal. Deze overeenkomsten bieden zowel de gemeente als Bravis zekerheden naar de toekomst voor wat betreft de realisatie van het nieuwe Bravis ziekenhuis op de Bulkenaar. Bestuursvoorzitter Bianka Mennema: “We zijn heel erg blij met deze ondertekening. Hiermee zijn we een stukje dichter bij een toekomstbestendig ziekenhuis, waar we samen met onze partners een breed zorgaanbod voor de regio gaan vormgeven. Zorg waarin de behoefte van de patiënt centraal staat. Zorg die als het kan zelfs thuis of dicht bij huis wordt gegeven en als het nodig is in een duurzaam ziekenhuisgebouw.”

Positief resultaat

Het Bravis ziekenhuis heeft 2021 afgesloten met een positief jaarresultaat. Het resultaat over 2021 is met 6,8 miljoen euro vergelijkbaar met het behaalde resultaat in 2020. Met het voortzetten van de positieve resultaten verbetert de vermogenspositie van het Bravis ziekenhuis en blijft het ziekenhuis financieel gezond.

Vertrouwen

Een gezonde financiële situatie is van groot belang in aanloop naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Met voortzetting van de positieve resultaten kan de nieuwbouw met vertrouwen tegemoet worden gezien.