+1 Realiseren van een nieuw ziekenhuisgebouw

BRAVIS

Bravis is op weg naar een nieuwe hoofdlocatie op De Bulkenaar. Vanaf 2029 wordt hier de ziekenhuiszorg geconcentreerd. In 2022 werd het Programma van Eisen geformuleerd en werden de eerste stappen richting een schetsontwerp gezet.

Planning & Fasering

Planning & Fasering

Na een zorgvuldige voorbereiding en een adviesronde langs de gremia is begin 2022 het besluit genomen om ons nieuwe ziekenhuis niet gefaseerd maar in één keer te bouwen en in gebruik te nemen. De huidige planning gaat uit van start bouw 2026 en ingebruikname in 2029. 

Bij het besluit planning en fasering is tevens vastgesteld dat het nieuwe ziekenhuis een maximale omvang van circa 75.000 m2 zou moeten krijgen.

Planologische voorbereidingen

Planologische voorbereidingen

In de raadsvergadering van 10 februari heeft de gemeenteraad van Roosendaal unaniem ingestemd met het voorliggende bestemmingsplan en het verzoekbesluit tot onteigening. Een belangrijke mijlpaal en voorwaarde voor de verdere planologische voorbereidingen. Tegen dit besluit zijn 23 bezwaren ingediend bij de Raad van State. Zowel de gemeente Roosendaal als Bravis heeft hiertegen een verweerschrift opgesteld. De behandeling bij de Raad van State is nog niet bekend. In 2021 zijn reeds in een zogenaamde Anterieure Overeenkomst afspraken vastgelegd tussen Bravis en de gemeente Roosendaal over de planontwikkeling en de hiervoor te verkrijgen gronden.

Vaststelling Programma van Eisen (PvE)

Vaststelling Programma van Eisen (PvE)

In juli is na ontvangst van alle (positieve) adviezen van de gremia het functionele en technische Programma van Eisen vastgesteld dat met betrokkenheid van dertig gebruikersgroepen in drie fasen tot stand is gebracht. Kernbegrippen in het PvE zijn: duurzaam, flexibel, aanpasbaar en uniform. Het nieuwe gebouw moet toekomstbestendig zijn, gebruiksvriendelijk, nieuwe bewezen technologie bevatten en flexibel gebruik van ruimten stimuleren door standaardisatie. Veranderingen in zorgvraag kunnen dan snel en zonder grote investeringen ruimtelijk worden opgevangen door zogenaamde harmonicamodellen in de kliniek, de polikliniek en de werkplekomgeving. Het PvE vormt de basis voor de ontwerpfase, waarin naast de vertaling van het PvE in een ruimtelijk ontwerp ook nog op diverse terreinen verdere verdieping moet worden aangebracht op de beschreven uitgangspunten. Definitieve keuzes moeten in deze ontwerpfase worden voorbereid en gemaakt. Ook is een infographic en een animatiefilmpje gemaakt om medewerkers, patiënten en overige geïnteresseerden een beeld te schetsen van de af te leggen weg die moet leiden tot de nieuwbouw van Bravis.

Selectie ontwerpteam

Selectie ontwerpteam

Met begeleiding van het bouwmanagementbureau Cure & Care heeft de selectie van ontwerpende partijen plaatsgevonden (architecten en installatie-adviseurs). Op basis van een vooraf opgestelde selectieleidraad is de keuze gemaakt voor Team aan de Schie (combinatie van de twee Delftse architectenbureaus Vakwerk en Cepezed), Deerns Nederland installatieadviseur en bouwfysica, Bosch Slabbers landschapsarchitecten en ABT constructie-advies.

Het schetsontwerp (SO) 

Het schetsontwerp (SO) 

In september is met bovenstaande partijen gestart met het schetsontwerp. In vier goedbezochte werkconferenties (circa honderd deelnemers, waaronder veel medisch specialisten) is toegewerkt naar een SO waar veel van de wensen uit het PvE een plek hebben gekregen. Inmiddels is de SO-fase afgerond en zijn de resultaten gepresenteerd aan en met veel enthousiasme ontvangen door de gremia en medewerkers van Bravis, onze zorgpartners, de gemeente en omwonenden. Voor het resultaat verwijzen wij u naar onze website (Nieuwbouw Bravis ziekenhuis - Bravis ziekenhuis) of de website van de Bulkenaar (De Bulkenaar).