2. Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie

BRAVIS

We bieden medewerkers een plezierige werkplek met volop kansen om zich te ontwikkelen. Medewerkers krijgen meer regie over het dagelijkse werk, maar ook over de eigen ontwikkeling en loopbaan. We stimuleren hen om continu te blijven leren en verbeteren. Om te kijken hoe de zorg beter kan én hoe je plezier houdt in je werk. Dat is belangrijk, want het werk in de zorg zal ook de komende jaren onder druk blijven staan. Vitale medewerkers, eigen regie en werkplezier zijn dan ook belangrijke speerpunten. 

Moreel beraad

In het dagelijkse werk hebben zorgprofessionals met ethische dilemma’s te maken. Dan geven onze vertrouwde normen en waarden geen antwoord op de vraag wat hier en nu goed is om te doen of verschillen we daarover van mening. Deze situaties vragen om een ethische reflectie op het eigen handelen en dat van anderen. De commissie Ethiek heeft moreel beraad als het instrument voor ethische dilemma’s gekozen. In een moreel beraad bespreken mensen met elkaar een concrete casus. Tijdens dit gesprek wordt een systematiek doorlopen om uiteindelijk te komen tot een zorgvuldige afweging over wat goed handelen is in deze specifieke situatie. Zorgverleners zoeken samen naar de beste oplossing. Kennisverschillen en tegenstellingen worden kleiner, er ontstaan nieuwe ideeën en meer begrip voor elkaars standpunten. De uitkomsten kunnen relevant zijn voor anderen die in eenzelfde situatie komen en wellicht kan hierop (medisch) beleid gemaakt worden. In 2022 heeft de commissie Ethiek de klinische verpleegafdelingen op verschillende manieren geïnformeerd over de wijze waarop zij moreel beraad kunnen organiseren als zich ethische dilemma’s voordoen. Op aanvraag bestaat deze mogelijkheid ook voor andere afdelingen. Er zijn een tiental getrainde gespreksleiders beschikbaar. Er zijn 7 moreel beraden in 2022 gehouden.

Ontwikkeling wetenschapsbureau 

In 2022 is het aantal onderzoeken dat in Bravis is opgezet verdubbeld van 7 in 2021 naar 14 in 2022. In totaal gingen er in 2022 62 studies van start in Bravis. Daarnaast vond op 12 april 2022 het eerste Wetenschap Symposium met als thema ‘Wetenschap van eigen Bodem’ plaats, waarbij diverse medewerkers van Bravis een inkijkje gaven in de wetenschappelijke studies die uitgevoerd werden door de afdeling of vakgroep.

Ook in 2022 is het wetenschapsbureau verder doorontwikkeld. In september 2022 is het wetenschapsbureau uitgebreid met een coördinator verpleegkundig onderzoek voor 16 uur in de week om verpleegkundig onderzoek en Evidence Based werken te ondersteunen en te stimuleren. Om Evidence Based werken te stimuleren is er eind 2022 een proefperiode CINAHL (literatuurdatabank voor verpleegkundige en paramedici literatuur) beschikbaar geweest. Vanwege het grote succes wordt CINAHL in 2023 aangekocht. Daarnaast is ondersteuning voor de uitvoer en aanmelding van wetenschappelijk onderzoek verbeterd. Zo is Castor Studie Management Systeem (SMS) geïntegreerd in de lokale haalbaarheidsprocedure van de Protocollen Advies Commissie en is er een trialmodule in HiX ingericht en in gebruik genomen, waardoor patiënten die deelnemen aan wetenschappelijke studies nu gekoppeld kunnen worden aan de desbetreffende studie. Daardoor is in het EPD zichtbaar dat de patiënt deelneemt aan een wetenschappelijke studie en worden studiehandelingen gekoppeld aan een trial-DBC.  

 • Medewerkersonderzoek 

  In het eerste kwartaal heeft meer dan de helft van onze medewerkers het medewerkersonderzoek ingevuld. Onze trotspunten zijn: 

  • Collega’s 
  • Samenwerking/verbindend werken
  • Bereid om elkaar te helpen en samen oplossingen te vinden 
  • Prettige sfeer 
  • Deskundigheid  

  Fijn dat onze medewerkers trots zijn op 2 van onze kernwaarden, namelijk deskundig en verbindend. In het onderzoek komt ook naar voren dat een aantal thema’s aandacht behoeven. Leidinggevenden hebben hier acties voor uitgezet samen met hun team. Bravisbreed werken we aan de thema’s waardering, communicatie, werkdruk en leidinggeven in relatie tot werkgeverschap. We starten hiervoor onder andere een programma ‘eigen regie’, waarin we leidinggevenden begeleiden om veranderingen op deze gebieden samen met het team in te zetten. Door meer eigen regie aan medewerkers te geven, verwachten we een positief effect op de medewerkerstevredenheid.

 • Diversiteit en inclusie

  In het voorjaar van 2022 is de projectgroep Divers Bravis opgericht. Na een brainstorm hebben we besloten om de focus op medewerkers te leggen in relatie tot diversiteit en inclusie. Er is een projectplan geschreven en besproken met de verschillende gremia. Bravis wil een inclusieve en diverse organisatie zijn, waarin we ieders talenten, achtergrond en inbreng benutten om bij te dragen aan de visie Het nieuwe Bravis. We staan open voor de inbreng, omarmen de verschillen en bieden iedereen gelijke kansen. Want een divers vormgegeven organisatie is beter en rijker en draagt ook bij aan betere patiëntenzorg. Met deze doelstelling gaat de projectgroep in 2023 van start met de uitvoering van het projectplan op een viertal aandachtsgebieden. We willen bewustwording creëren en aandacht vragen om naar elkaar te blijven luisteren, elkaar te zien en van elkaar te leren.
   

 • Regionale flexibele schil SEH

  Bravis participeert in het project regionale flexibele schil SEH voor de ziekenhuizen in de regio Noord-Brabant. De projectopdracht is uitgezet door het bestuur van Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO). Dit fonds wordt beheerd door NFU, NVZ en VWS. Hieruit wordt een aantal ziekenhuisopleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundige en medisch-ondersteunende functies bekostigd. Per 1 januari 2022 is de onderzoeksfase gestart, van waaruit een implementatieplan/plan van aanpak is gemaakt. Het flexibel inzetten van SEH-verpleegkundigen kan een duurzame oplossing zijn om de arbeidsproblematiek op de SEH te verminderen. In 2023 gaan de eerste uitwisselingen plaatsvinden in een pilot.
   

 • Digitaal onboarden

  In 2022 is voor nieuwe medewerkers een digitaal onboardingprogramma middels de appical app. geïntroduceerd. Inmiddels zijn ruim 340 medewerkers via filmpjes, doe-opdrachten en testjes digitaal meegenomen in wie we zijn, waar we voor staan en welke procedures en regels voor hen van belang zijn. Dit alles om ze warm welkom te heten en goed te laten boarden binnen Bravis. In de resultaten zien we dat nieuwe medewerkers enthousiast zijn om te starten en de informatie via de app waarderen.

 • College Zorg Opleidingen (CZO) Flex

  2022 heeft op het gebied van opleiden in het teken gestaan van de verdere implementatie van de vernieuwing van de CZO-opleidingen (verpleegkundige vervolg- en medisch ondersteunend). Bravis werkt hiervoor zowel op landelijk als regionaal niveau samen met andere ziekenhuizen en de onderwijsaanbieders.

  Medewerkers worden opgeleid voor de specifieke Bravis-context; het onderwijs is gericht op de onderwerpen die relevant zijn voor de functie én de patiëntenpopulatie van Bravis. Doordat eerder verworven competenties/bekwaamheden meetellen, kan de vervolgopleiding worden verkort en zijn medewerkers sneller inzetbaar. Het nieuwe opleidingsstel biedt onze huidige en toekomstige medewerkers uiteindelijk meer carrièremogelijkheden: zo kunnen ze makkelijker in- en doorstromen. De begeleidingsstructuur en toetsinstrumenten zijn aangepast en er komt steeds meer regie bij de professional in opleiding te liggen.

 • Leerklimaat

  Om onze ambitie ‘Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie’ te realiseren is onder andere een goed leerklimaat noodzakelijk. Ook zijn er veranderingen in de zorg, soms ingegeven door technologische ontwikkelingen, die blijvend leren vereisen en waarvoor een klimaat gericht op continu leren steeds belangrijker wordt.

  Bravis heeft op 4 afdelingen een zogenoemde 0-meting uit laten voeren om zicht te krijgen op het huidige leerklimaat en het verbeterpotentieel. We gaan inzetten op verdere professionalisering van de begeleiding, het vergroten van (het bewust worden van) leermomenten in het werk, werkplekleren en meer regie bij de medewerker.