Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze van besturing in het Bravis ziekenhuis en de andere organisaties in de Bravis-groep. Dat doet de raad in overeenstemming met de meest actuele wetgeving en governance codes vanuit een eigen visie op toezicht houden in de situatie van Bravis en haar (maatschappelijke) omgeving.

De Raad van Toezicht stelt de maatschappelijk opgave van Stichting Bravis ziekenhuis en haar visie daarop centraal en ziet professioneel toe op (de uitvoering van) het beleid dat daaraan invulling moet geven. Dat doet de raad integer op alle niveaus, die van de maatschappelijke opgave van Bravis, van bestuur en organisatie, van zichzelf en haar individuele leden. De Raad van Toezicht beseft dat Bravis deel uitmaakt van de (zorg)omgeving, het ecosysteem, in al haar dynamiek en dat zij in dat samenspel de inwoners van de regio duurzaam wil voorzien van optimale (ziekenhuis)zorg. De Raad van Toezicht integreert actuele ontwikkelingen in de (in)richting die Bravis daartoe voorstaat. Dit is vastgelegd in de Toezichtvisie, waarin tevens een informatieprotocol is opgenomen.

In het reglement Raad van Toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht van Bravis vastgelegd. Dit reglement geeft, samen met de statuten van Stichting Bravis Ziekenhuis, inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad van Bestuur en op het functioneren van de Raad van Toezicht zelf.

Commissies

De Raad van Toezicht onderscheidt globaal de rollen van toezichthouder, adviseur/klankbord en werkgever voor de Raad van Bestuur. Er zijn 4 commissies, die adviseren aan de Raad van Toezicht:

  • Bedrijfsvoering & Financiën
  • Kwaliteit & Veiligheid
  • Human Resource & Governance
  • Digitalisering

In 2022 is de inhoud en werkwijze van de commissies geactualiseerd en vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft een voorzitter en een vice-voorzitter. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht vervullen namens de voltallige raad de werkgeversrol. Doel is het zorg dragen voor een kwalitatief goed bestuur.

In 2022 is de samenstelling van de Raad van Toezicht niet gewijzigd; er heeft 1 herbenoeming plaatsgevonden. 

Bekijk de samenstelling van de Raad van Toezicht

Bespreking en besluitvorming 

In 2022 heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In de vergaderingen is onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw, Het Integraal Zorg Akkoord (IZA), samenwerking met de huisartsen in de regio in het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP), strategisch risicomanagement, de WNT, statuten en reglementen, jaarrekening 2021 en begroting 2023. In januari 2022 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden, deze keer onder begeleiding van een externe deskundige. 

De commissie Bedrijfsvoering & Financiën heeft 8 keer vergaderd. Tijdens de bijeenkomsten was er naast de reguliere onderwerpen als begroting en jaarrekening vooral aandacht voor de nieuwbouw, onderhandelingen met zorgverzekeraars en implementatie AFAS.  

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft 4 keer vergaderd, waarbij er onder andere aandacht was voor het jaargesprek van de IGJ, zorgvernieuwing, QMentum en de evaluatie crisis-organisatie COVID-19.  

De commissie Human Resource & Governance heeft 4 keer vergaderd, met aandacht voor onder andere getrapt toezicht, governance code zorg en wijziging statuten, medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) en het arbeidsmarktbeleid.  

De commissie Digitalisering kwam 4 keer bijeen. Onderwerpen waren onder andere implementatie HiX 6.2, implementatie AFAS, cyber security en de KIWA-audit. 

Lees meer over de besluiten van de Raad van Toezicht