Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit voorzitter Bianka Mennema-Vastenhout en lid Albert-Jan Mante. De Raad van Bestuur werkt volgens de Governancecode Zorg, de Gedragscode voor de goede Bestuurder van de NVZD, de statuten van Stichting Bravis ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur.

Visie 2030 Het nieuwe Bravis

In 2020 is de visie 2030 Het nieuwe Bravis vastgesteld. In deze visie zijn de 5+1 ambities geformuleerd voor de komende jaren. De invulling van de ambities vindt plaats in de programma’s Zorgvernieuwing en Nieuwbouw. In deze programma’s werken we aan een ziekenhuis dat klaar is voor de toekomst.

Het programma Zorgvernieuwing werkt in ongeveer 40 projecten aan de 5 ambities: Vergroten van patiëntwaarde, Versterken van persoonlijke regie in een wendbare organisatie, Het garanderen van een breed zorgaanbod, Intensiveren van regionale samenwerking en Optimaal inzetten van technologie en digitalisering.

Het programma Nieuwbouw werkt aan de +1 ambitie, namelijk de nieuwe hoofdlocatie op De Bulkenaar in Roosendaal. In 2022 werd het besluit genomen om het nieuwe ziekenhuis in één keer te bouwen, zodat het gebouw in 2029 in gebruik kan worden genomen. Tevens werd het Programma van Eisen vastgesteld en het ontwerpteam gekozen.

Intern overleg

De Raad van Bestuur overlegt over alle belangrijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens met de verschillende adviesorganen. Zij worden geraadpleegd om het voorgenomen beleid te toetsen of voor het creëren van draagvlak om hun deskundigheid te benutten. Uit al deze overleggen brengt de Raad van Bestuur de essentiële informatie over aan de Raad van Toezicht.

Samenwerking in medisch ondersteunende diensten

In heel Nederland ontstaan grotere, medisch ondersteunende diensten, zoals apotheken en laboratoria. Hierdoor is subspecialisatie binnen deze vakgebieden mogelijk, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert. Het Bravis ziekenhuis benut eveneens de mogelijkheden op dit gebied.

Op 1 januari 2022 vond de juridische fusie plaats waarbij de poliklinische apotheken zijn geïntegreerd in de ziekenhuisapotheek.

Voor de verschillende laboratoria is samenwerking gezocht met andere ziekenhuizen. Het Bravis ziekenhuis heeft samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg de krachten gebundeld door de oprichting van de besloten vennootschap Pathologie Zuid-West Nederland. De vakgroepen Klinische Pathologie zijn ook gefuseerd per 1 januari 2022. Naast het samenbrengen van de beide vakgroepen en laboratoria is tevens een ICT-platform geïmplementeerd, waarmee digitale pathologie wordt gefaciliteerd. Het werk van de pathologen is daardoor niet langer plaatsgebonden.

Bekijk het overzicht van nevenfuncties van de Raad van Bestuur